Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetových vzdělávacích produktů: elektronické knihy, webináře, online kurzu (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.svobodnydomek.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Mgr. Petr Kubala, Jindřichovice pod Smrkem 289, 463 66, Česká republika, telefon: 774 113 358, IČ: 65879716

 

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.svobodnydomek.cz Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.svobodnydomek.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://svobodnydomek.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky příslušného produktu na webové adrese www.svobodnydomek.cz najdete přesně udanou cenu v Kč. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu podle jeho volby ve formuláři buď zjednodušený daňový doklad, nebo fakturu. Obojí slouží jako doklad o zakoupení zboží.

 

IV. Způsob a forma platby

IV. 1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate s.r.o.

IV. 2 Možnosti plateb:

1. Rychlým bankovním převodem na korunový účet prodávajícího

2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.4 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese daného produktu), budou po uhrazení částky zaslány emailem spolu s objednaným produktem, podle termínu uvedeného na prodeJní stránce produktu.

V. Opakovaná platba - čtvrtletní nebo roční
V případě, že předmětem nákupu je členství v KNIHOVNĚ ROZHOVORŮ s pravidelným čtvrtletní nebo roční členským poplatkem, využívá Prodávající na uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments).
Vyplněním objednávkového formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný čtvrtletní nebo roční poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství v knihovně.
Vyplněním objednávkového formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v dopředu jasně uvedené výši) byl každé čtvrtletí nebo ročně, počínaje datem objednávky, automaticky vyúčtovaný na vrub platební karty Kupujícího, kterou byla realizovaná první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v knihovně.

VI. Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy srozumitelně informovaný na prodejní stránce produktu o výši měsíčního poplatku a také o způsobu, jak je možné členství v KNIHOVNĚ ROZHOVORŮ ukončit a zastavit tak opakované účtovaní plateb.
V případě, že Kupující vyplní objednávku, která zahrnuje opakovanou platbu, pošle mu Prodávající do dvou pracovních dní od realizování první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce.
Zároveň vždy 7 dní před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti obeznámen e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

VII. Ukončení členství v KNIHOVNĚ ROZHOVORŮ a zrušení automatické platby
ČlenstvÍ v KNIHOVNĚ ROZHOVORŮ může Kupující kdykoliv ukončit  kontaktováním zákaznické podpory na adrese petr@svobodnydomek.cz.
Ukončením členství knihovně je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude dále účtovaný. Ukončením členství v knihovně se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup do knihovny (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončený.

VIII. Odstoupení od smlouvy

VIII.1 Za všechny elektronické produkty na stránce www.svobodnydomek.cz prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz minimálně do 14 dnů. Pokud je v objednávce produktu uvedena delší lhůta (např. 30 dní), platí lhůta uvedena v objednávce produktu. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

VIII.2. U konkrétních produktů platí následující lhůty.online kurzu "Cesta k přírodnímu bydlení" je možné odstoupit od smlouvy do konce prvního týdne kurzu, bez ohledu na to, s jakým předstihem kupující kurz zaplatil. U online kurzu "Mapa na cestu z města" je možné odstoupit od smlouvy 30 dní od zahájení kurzu, bez ohledu na to, s jakým předstihem kupující kurz zaplatil. U "Klubu Svobodný domek" je možné odstoupit od smlouvy 30 dní od vstupu.

VIII.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

VIII.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VIII.5 Důsledky odstoupení od smlouvy

a) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne zaplacení, platbu, kterou jsme od Vás obdrželi (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme primárně bankovní převod na vámi určený účet, pokud se nedohodneme jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

b) Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V.6 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

a) Oznámení o odstoupení od smlouvy

b) Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

c) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

e) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

f) Adresa spotřebitele/spotřebitelů

g) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

h) Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VIII.7 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: petr@svobodnydomek.cz , písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu, webináře či elektronické knihy. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

VIII.8 Storno poplatky u živých akcí se řídí podmínkami uvedenými na stránce každé akce. Konkrétně:

Letní tábor 28.7. - 4.8. 2023

20 dní před akcí: 1000 Kč
7 dní před akcí: 2500 Kč
2 dny před akcí: 5000 Kč
Pokud seženete za sebe náhradníka, je storno 0 Kč.

 

IX. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

VI.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
VI.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
VI.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
VI.4. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese petr@svobodnydomek.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
VI.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
VI.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
VI.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému softwaru potřebnému pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

X. Odpovědnost

X.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

XI. Ochrana údajů

XI.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

XI.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

XI.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

XI.4 Možnost odhlášení

a) Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

XI.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://svobodnydomek.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

XII. Specifické podmínky konkrétních produktů

XII.1 online kurz Mapa na cestu z města je přístupný v členské sekci na webu svobodnydomek.cz. Účastník má právo na přístup do členské sekce po dobu 1 roku od začátku kurzu.

XII.2. online kurz Cesta k přírodnímu bydlení je přístupný v členské sekci na webu svobodnydomek.cz. Účastník má právo na přístup do členské sekce po dobu 2 let od začátku kurzu. Dále má účastník přístup do doprovodné uzavřené facebookové skupiny a na společné setkání v aplikaci Zoom.

XII.3. online Klub Svobodný domek je přístupný v členské sekci na webu svobodnydomek.cz. Člen klubu má právo na přístup do členské po dobu předplatného. Po vypršení období je možné členství prodloužit.

XII.4. živý kurz Cesta k přírodnímu bydlení: Kapacita kurzu je omezena možností prostor, jak je uvedeno na prodejní stránce kurzu. Přihláška je platná po připsání kurzovného na náš účet. Pokud se po zaplacení u vás vyskytne okolnost znemožňující účast, můžete za sebe sehnat náhradníka. Pokud svou účast zrušíte, platí následující storno poplatky:

  • základní storno je 20% zaplacené částky
  • 11 - 20 dní před akcí - 50%
  • 5 - 10 dní před akcí -  75%
  • 1 - 4 dny - 90 %
  • v den začátku akce - 100%

 

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

XIII.2 Účinnost

c) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.5.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.svobodnydomek.cz , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.svobodnydomek.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

Obchodní podmínky si můžete stáhnout v PDF zde: